Polityka jakości i zarządzania

Jakość to nasz priorytet

Polityka jakości IMC

Firma I.M.C. Engineering uznaje jakość za fundamentalny czynnik zapewnienia satysfakcji klientów, która jest warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju. W oparciu o to została ustanowiona nasza polityka jakości.
 • Jakość IMC POLAND
  Jakość jest elementem każdego procesu w naszej Firmie. Tworzymy jakości i jakościowe wyroby nie tylko w procesach produkcyjnych jak montażu, spawania, obróbki mechanicznej ale również w procesach logistycznych, rekrutacyjnych czy marketingowych.

  Personel zaangażowany w produkcję to wykwalifikowani ślusarze i najwyższej klasy spawacze oraz certyfikowani inspektorzy kontroli i nadzory spawalniczego.

  Firma specjalizuje się w spawaniu wysokowytrzymałych stali ulepszonych cieplnie lub termomechanicznie walcowanych o granicy plastyczności do 1100 MPa. Proces produkcyjny spełnia wszelkie wymagania norm europejskich. Ponad 85% materiału przetwarzanego w firmie stanowią stale S960 i S 690.
 • Misja naszej firmy to:
  Jesteśmy firmą, w której zlecone nam skomplikowane, ciężkie konstrukcje stalowe stają się "lekkie" do wykonania przez zastosowanie nowoczesnego zarządzania i najnowszych technologii produkcji. Dzięki temu umiemy wytwarzać je w wymaganych przez klienta standardach jakościowych. Cena wytworzenia musi być atrakcyjna rynkowo, ale jednocześnie wysoce rentowna dla Firmy.
 • Cele realizowane są poprzez:
  Relacje
  • Poszanowanie dla podwładnych i współpracowników
  • Przestrzeganie norm moralnych i etycznych, szczerość, rzetelność
  • Współodpowiedzialność za produkt i firmę
  • Dotrzymujemy naszych obietnic
  • Otwartość i przejrzysty dialog
  • Budujemy zespół oparty na zaangażowaniu i energii
  • Promujemy ludzi działających z pasją

  Działania wewnętrzne
  • Oparcie na wiedzy i doświadczeniu zespołu, wierzymy w siłę wspólnej pracy
  • Stałe poszukiwanie usprawnień prowadzenia biznesu technicznie i organizacyjnie
  • Tępienie marnotrawstwa i biurokracji
  • DOBRZE za PIERWSZYM RAZEM
  • Nie oczekujemy idealnego świata - działamy mimo trudności
  • Rozwój technologiczny maszyn i procesów
  • Oszczędność przez efektywność Inwestujemy w ludzi i ich wiedzę i umiejętności
  • Prewencja i profilaktyka BHP

  Klient
  • Wsłuchanie się w potrzeby klientów
  • Budowanie bliskich relacji z Klientami
  • Niewielka liczba klientów, których obsługujemy z maksymalnym poświęceniem
 • Stały rozwój
  Mimo działania w trudnych latach kryzysu firmie udawało się zawsze osiągać zakładane cele co było między innymi potwierdzane wyróżnieniami firmy jakim są Gazele Biznesu w latach 2010 i 2013. Staramy się wspomagać lokalne ośrodki edukacyjne przez prowadzenie praktyk dla uczniów i studentów. Otworzyliśmy własną szkołę spawaczy pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, która będzie dla nas zapleczem jeśli chodzi o kolejne nabory. Nasza współpraca z Powiatowym Urzędem pracy w Gorzowie zaowocowała szkoleniami dla osób chcących się przebranżowić i część z nich znalazła u nas zatrudnienie.

  Rozwój firmy nie był by możliwy w takim stopniu gdyby nie programy Unijne LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007 – 2013 Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”. Do dziś realizujemy projekty na łączną kwotę ponad 4,5 mln PLN. Dzięki temu zakład staje się nowocześniejszy i bardziej konkurencyjny. To właśnie nowoczesność ma być przyszłością zakładu – prowadzone wraz z uczelniami badania naukowe mają na celu wdrożenie nowych technologii spawalniczych i stworzenie w Gorzowie zakładu spawalniczego znanego nie tylko w Europie ale i na całym Świecie. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
 • Certyfikowany materiał
  I.M.C. Engineering Poland stawia na jakośc dlatego korzystamy z certyfikowanych materiałów najwyższej jakości.

  • SSAB
  • VOESTALPINE
  • INDUSTEEL
  • ILSENBURGER GROBBLECH
  • THYSSENKRUPP
 • Badania nieniszczące
  Wykwalifikowana kadra Kontroli jakości posiada uprawnienia badań nieniszczących zgodnie z normą EN ISO 9712.

  Badania Wizualne:
  • Badania wizualne VT1
  • Badania wizualne VT2

  Badania Magnetyczno-Proszkowe:
  • Badania magnetyczno-proszkowe MT1
  • Badania magnetyczno-proszkowe MT2

  Badania Penetracyjne:
  • Badania penetracyjne PT1
  • Badania penetracyjne PT2

  Badania ultradźwiękowe:
  • Badania ultradźwiękowe UT1
  • Badania ultradźwiękowe UT2
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  Polityka odpowiedzialności biznezu

  I.M.C. Enginnering Poland ponosi odpowiedzialność za wpływ własnych decyzji i działań na otaczającą społeczność i środowisko poprzez działania które:
  • przestrzegają praw człowieka między innymi poprzez:
  - przestrzeganie przepisów BHP – odpowiednia odzież ochronna i działania proaktywne jak instalowanie dodatkowych, niewymaganych prawem zabezpieczeń po to, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom,
  - kwestie godnej pracy, procedur mających zapewnić równe traktowanie, a więc i równą płacę za pracę takiej samej wartości niezależnie od tego, czy wykonuje ją kobieta czy mężczyzna, Polak czy obcokrajowiec,
  - kwestie rzetelności w naliczaniu i wynagradzaniu nadgodzin, prawo do wypoczynku i do zabezpieczenia społecznego,
  - branie pod uwagę doświadczenia i kompetencji, nie zważając na wiek, płeć czy też upodobania pracownika, podczas procesu rekrutacji.
  • są oparte na zasadach uczciwości, tj.:
  - sprzyjanie środowisku pracy, w którym ludzie okazują sobie nawzajem szacunek, są uczciwi,
  - gwarantowanie regularnych i terminowe wypłat wynagrodzeń, dodatkowo wynagradzanie osób, które wykazują największą chęć pracy.
  • biorą pod uwagę oczekiwania interesariuszy:
  - otwartość na nowe kontakty, utrzymując i dbając o stałych klientów,
  - wspieranie lokalnych akcji charytatywnych,
  - prowadzenie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej wyrobów w terminach dogodnych dla klienta,
  - oczekiwanie od dostawców poszanowania praw człowieka, np. poprzez wzmiankowanie potencjalnych zagrożeń w treści umów lub zamówieniach,
  - planowanie sprzedaży i zamówień tak, żeby w miarę możliwości uniknąć bardzo napiętych terminów realizacji po stronie dostawców.
  • przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju kariery i awansu,
  • ujawniają przejrzyście i zrozumiale swoje zasady i polityki, w szczególności w odniesieniu do zatrudnionego personelu, społeczeństwa i środowiska naturalnego minimum poprzez:
  - produkowanie wyrobów zgodnie z normami bezpieczeństwa,
  - szkolenie pracowników,
  - podnoszenie świadomości ekologicznej wśród zatrudnionego personelu i dostawców oraz rozpowszechnianie idei środowiskowej wśród klientów i lokalnej społeczności.
  • są zgodne z aktualnymi przepisami prawa i normami zachowania

  Deklarujemy przestrzeganie tej polityki poprzez:

  - przestrzeganie Kodeksu Pracy, w szczególności dotyczących warunków zatrudnienia i pracy,
  - regularne komunikowanie zasad etycznych wewnątrz firmy,
  - poszanowanie prawa własności,
  - stwarzanie równych szans wolnych od dyskryminacji,
  - wolności myśli, sumienia i wyznania,
  - zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy,
  - prowadzenie dialogu społecznego,
  - przestrzeganie prawa do równej płacy za pracę, prawa do odpoczynku i czasu wolnego,
  - prowadzenie uczciwej konkurencji,
  - ochronę zdrowia i bezpieczeństwa,
  - przeciwdziałanie korupcji,
  - działalność filantropijną,
  - wspieranie 10 zasad Global Compact.

  10 Zasad Global Compact (10 Principles United Nations Global Compact):

  1. przestrzeganie praw człowieka.
  2. eliminowanie przypadków łamania praw człowieka.
  3. popieranie wolności zrzeszania i uznawania prawa do zbiorowych negocjacji.
  4. eliminacja wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej.
  5. przyczynianie się do faktycznego zniesienia pracy dzieci.
  6. przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
  7. wspieranie zapobiegawczego podejścia do problemów środowiska naturalnego.
  8. podejmowanie inicjatywy propagująca większą odpowiedzialność środowiskową.
  9. wspieranie rozwoju i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.
  10. przeciwdziałanie korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

  POLITYKA ENERGETYCZNA

  I.M.C. Engineering Poland prowadzi racjonalną politykę energetyczną mającą na celu efektywne zużywanie nośników energetycznych przy prowadzeniu działalności zakładu uwzględniającego aspekty: bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa energetycznego, ekonomiczne, jakościowe i środowiskowe.

  Polityka Eneregtyczna realizowana jest poprzez:

  • zapewnienie odpowiednich i przejrzystych umów dotyczących dostaw energii,
  • zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie w spółce,
  • poprawę wyniku energetycznego zakładu i jego ciągłe doskonalenie poprzez:
  - zmniejszanie jednostkowego zużycia energii na wytwarzany produkt,
  - wspieranie zakupów, projektów oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań i urządzeń zmniejszających zapotrzebowanie na energię,
  - optymalizację w stosowaniu i użytkowaniu różnych zastosowań nośników energii,
  - prowadzenie profilaktyki maszyn i urządzeń, planowanie i prawidłowe wykonywanie przeglądów i remontów maszyn oraz urządzeń wpływające na zmniejszenie zapotrzebowania na energie,
  - preferowanie nowatorskich rozwiązań oraz firm zajmujących się ich wdrażaniem,
  - wprowadzanie i stosowanie układów pomiaru zużycia nośników energetycznych.
  • Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie efektywności energetycznej i gospodarowanie nośnikami energetycznymi,
  • Aktywne zaangażowanie pracowników oraz wyższej kadry zarządzającej w politykę energetyczną, plany działań i regularne przeglądy urządzeń technologicznych.
  • Prowadzenie przeglądów i audytów energetycznych w celu oceny i możliwości poprawy wyniku energetycznego.
  • Zatrudnianie kadry pracowniczej o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
  • Odpowiednie i wszechstronne szkolenie kadry pracowniczej dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb.
  • Monitorowanie i raportowanie pomiarów w odniesieniu do ustanowionych celów.
  • Obszerną komunikację dotycząca spraw energetycznych wewnątrz i poza organizacją
  • Utrzymanie, przeglądanie i doskonalenie przyjętej Polityki Energetycznej.

Nasze wymagania