Przetarg na budowę hali magazynowo-produkcyjnej

Zapytanie ofertowe

Projekt realizowany w ramach naboru: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, Krajowy Plan Odbudowy 

Zamawiający (beneficjent)

I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o. 

ul. Mosiężna 21 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

NIP: 5992957464 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Imię i nazwisko: Przemysław Jędryczko

Informacje o ogłoszeniu

Tytuł zamówienia 
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej

Termin składania ofert

do dnia 28.05.2024 r.

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlanee

Miejsce realizacji zamówienia

ul. Odlewników, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wg projektu dostępnego pod adresem:

https://imcengineeringpl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/przemyslaw_jedryczko_imcpoland_pl/EnnaggvFHOVHnjfKbT7MCqMBpelNSYcf7M3GgSBbA1GnXA?e=oCnq0f

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym oraz prac wyłączonych z niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach nr 2-4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Jeśli dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je traktować wyłącznie jako rozwiązania przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wynikających z dokumentacji projektowej, z zachowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca nie musi w złożonej ofercie udowadniać równoważności zaoferowanych rozwiązań.

Istotne postanowienia umowy

Wymagane min. 12 miesięcy gwarancji. 
Brak możliwości finansowania zaliczkami (płatności częściowe tylko za wykonany zakres prac)
Konieczność przedstawienia polisy ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
 

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie (rozumiane jako zakończenie robót budowlanych) powinno zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31.01.2025 r.
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie „Warunki zmiany umowy”.

Warunki udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Oferent, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie przynajmniej jednej hali produkcyjnej lub produkcyjno-magazynowej o powierzchni całkowitej min. 2000 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (Pojęcia budowa, przebudowa oraz budynek będą rozumiane w znaczeniu nadanym im w ustawie z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1625 z póz. zm.) – zwanej dalej ustawą Prawo budowlane).

Weryfikacja na podstawie wykazu zrealizowanych usług w formularzu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert (Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że (oba poniższe warunki muszą być spełnione łącznie):

  1. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 13 000 000 PLN.

Oferent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa powyżej: polisy OC wraz z dowodem opłacenia składek, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  1. Uzyskał średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe lub przychód za ostatni rok obrotowy (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 26 000 000 PLN.

Oferent zobowiązany jest do dostarczenia „Rachunku zysków i strat” za ostatni zamknięty rok obrotowy lub za trzy ostatnie lata obrotowe w zależności od tego, które lata uwzględnia przy wykazywaniu spełniania powyższego warunku.

W przypadku, gdy w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu znajdą się kwoty wyrażone w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złote polskie z zastosowaniem średniego kursu złotego w stosunku  do euro opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A) w dniu opublikowania zapytania ofertowego. W przypadku nieopublikowania ww. kursu w tym dniu, Zamawiający zastosuje ostatni średni kurs złotego w stosunku do euro opublikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A) przed dniem opublikowania zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy (załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego)
Wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego)
Harmonogram terminowy realizacji robót budowlanych
Polisa OC wraz z dowodem opłacenia składki
„Rachunek zysków i strat” za ostatni zamknięty rok obrotowy lub za trzy ostatnie lata obrotowe w zależności od tego, które lata uwzględnia przy wykazywaniu spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Dodatkowe warunki

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 5. 

Oferty należy składać do końca dnia wskazanego w punkcie „Termin składania ofert” na adres mailowy: przemyslaw.jedryczko@imcpoland.pl 

Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane. 

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania oferenta wg dokumentu rejestrowego lub posiadającą/posiadające stosowne pełnomocnictwo (w takim przypadku pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty). Oferent związany jest ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert lub w przypadku wyboru Oferenta do czasu podpisania Umowy na wykonanie zadania.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz odstąpienia od podpisania umowy w dowolnym terminie (również po upływie terminu składania ofert) bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i przesłanie dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia. 

Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu składania ofert. 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się:  

1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);  

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

5) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  

Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań. 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są równie podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) 

Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto (waga: 50 %)
Cena najniższa/Cena badanej oferty x waga x 100 pkt
W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia (waga: 20 %)
Termin najkrótszy/ Termin badanej oferty x waga x 100 pkt
Termin realizacji zamówienia należy podać w miesiącach.

Okres gwarancji na konstrukcję oraz szczelność dachu (waga: 15 %)
Okres gwarancji badanej oferty/Najdłuższy okres gwarancji x waga x 100 pkt
Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego.
Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 120 m-cy.

Okres gwarancji na roboty ogólnobudowlane (waga: 15 %)
Okres gwarancji badanej oferty/Najdłuższy okres gwarancji x waga x 100 pkt
Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego.
Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 120 m-cy.

Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:

1. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

3. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia. Wartość zmian nie może przekraczać 50% zamówienia;

4. realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

5. zmniejszenia zakresu dostaw/prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zmniejszone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny prac/dostaw zaniechanych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

6. realizacji dostaw/prac dodatkowych, które nie zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny dostaw/prac dodatkowych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

7. realizacji dostaw/prac zamiennych tj. wykonanych inaczej niż to opisano w zapytaniu ofertowym, według odmiennej technologii lub przy użyciu innych materiałów, urządzeń stanowiących wyposażenie o tej samej funkcji, lecz korzystniejszych warunkach eksploatacyjnych (np. mniejszym zużyciu energii). W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmniejszone bądź zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny porównawczej dostaw/prac pierwotnych i zamiennych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

Załączniki do pobrania