Dostawa, montaż i uruchomienie zrobotyzowanej linii do montażu i spawania tragerów

Zapytanie ofertowe

Projekt realizowany w ramach naboru: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, Krajowy Plan Odbudowy 

Zamawiający (beneficjent)

I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o. 

ul. Mosiężna 21 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

NIP: 5992957464 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Imię i nazwisko: Jakub Syryjski

Informacje o ogłoszeniu

Tytuł zamówienia 
Dostawa, montaż i uruchomienie zrobotyzowanej linii do montażu i spawania tragerów

Termin składania ofert

do dnia 24.06.2024 r.

Kody CPV

42000000-6 Maszyny przemysłowe
42662000-4 Sprzęt spawalniczy
42600000-2 Obrabiarki

Miejsce realizacji zamówienia

Mosiężna 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Istotne postanowienia umowy

Wymagane min. 12 miesięcy gwarancji.
Zaliczka max. 40% wartości zamówienia.
Min. 10% płatności po ostatecznym odbiorze w siedzibie Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż do dnia 30.06.2025 r.
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie „Warunki zmiany umowy”.

Warunki udziału w postępowaniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy

Dodatkowe warunki

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Oferty należy składać do końca dnia wskazanego w punkcie „Termin składania ofert” na adres mailowy: jakub.syryjski@imcpoland.pl
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania oferenta wg dokumentu rejestrowego lub posiadającą/posiadające stosowne pełnomocnictwo (w takim przypadku pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty). Oferent związany jest ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert lub w przypadku wyboru Oferenta do czasu podpisania Umowy na wykonanie zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz odstąpienia od podpisania umowy w dowolnym terminie (również po upływie terminu składania ofert) bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i przesłanie dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu składania ofert.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są równie podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto (waga: 80 %)
Cena najniższa/Cena badanej oferty x waga x 100 pkt
W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Okres gwarancji (waga: 10 %)
Okres gwarancji badanej oferty/Najdłuższy okres gwarancji x waga x 100 pkt
Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego. Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 120 m-cy.

Czas reakcji serwisu na usterkę w godzinach (waga: 10 %)
Czas reakcji najkrótszy/Czas reakcji badanej oferty x waga x 100 pkt
Czas reakcji: okres, od otrzymania zgłoszenia serwisowego, do podjęcia czynności serwisowych (przekazanie wskazówek dalszego postępowania lub rozpoczęcie usuwania usterki)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia. Wartość zmian nie może przekraczać 50% zamówienia;
d. realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
a. zmniejszenia zakresu dostaw/prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zmniejszone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny prac/dostaw zaniechanych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
b. realizacji dostaw/prac dodatkowych, które nie zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny dostaw/prac dodatkowych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
c. realizacji dostaw/prac zamiennych tj. wykonanych inaczej niż to opisano w zapytaniu ofertowym, według odmiennej technologii lub przy użyciu innych materiałów, urządzeń stanowiących wyposażenie o tej samej funkcji, lecz korzystniejszych warunkach eksploatacyjnych (np. mniejszym zużyciu energii). W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmniejszone bądź zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny porównawczej dostaw/prac pierwotnych i zamiennych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.